Kitaplar

AKBULUT, Ayşe Nihal

İstanbul Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü
İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’ndan emekli öğretim üyesi.

Hâlen İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora Programları’nda ders vermektedir.
Akbulut, İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dile ve Edebiyatı Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmıştır. Kendisi 2000 yılında İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’nı ve daha sonraki yıllarda (2003-2005) Okan Üniversitesi’nde İngilizce, Almanca, Rusça ve Çince Anabilim Dalları’nı kurmuştur.

 Söylenceden Gerçekliğe, İstanbul: Multilingual, 160 sayfa

» www.sahafium.com
Farklı makalelerle çeviribilim alanında farklı konular ele alınıyor. Türkçe makaleleri kapsayan kitapta makalelerden biri İngilizce, biri İspanyolca.
Konusu: çeviri eğitimi – çeviri eleştirisi

BENGİ-ÖNER, Işın

Bengi Öner Işın

Bengi Öner Işın

Boğaziçi Üniversitesi
Çeviribilim Bölümü emekli öğretim üyesi
Hâlen İstanbul Üniversitesi Doktora Programında ders vermektedir.

1999Çeviri Bir Süreçtir. Ya Çeviribilim? Forum 2, İstanbul: Sel YayıncılıkÇeviri kuramı, çeviri uygulaması
2001Çeviri Kuramlarını Düşünürken İstanbul: Sel YayınlarıÇeviri kuramı, çeviri uygulaması
2001Çeviribilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Sel YayıncılıkAçıklamalı terimce
2009Kızılcık Karpuz Olur Mu Hiç? İlahi Çevirmen! İstanbul: Diye
(Ülker İnce ile birlikte)
» http://www.diye.com.tr/tr/
Etkili bir edebiyat çevirisi dersinde ne öğretilebilir ve nasıl öğretilebilir? Bir metin seçip çeviri dersini o metnin çevirisinde karşılaşılan sorunlarla sınırlı tutarak mı, yoksa çevirmen adaylarına metin türü bilgisi kazandırmayı, çevirinin gereklerini kavratmayı, onları edebiyat çevirisinin gerçekleriyle yüzyüze getirmeyi amaçlayarak mı daha çok yardımcı olabiliriz?İkincisi d
oğruysa bu amaca ulaşmanın yöntemi nedir? İşte bu sorulara yanıt bulmak için yapılmış deneysel bir çalışma.

BULUT, Alev

Alev Bulut

İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi – Çeviribilim Bölümü
İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
» bulut@istanbul.edu.tr

2003Çeviride Dil ve Metin (2003) İÜ Rektörlüğü HAYEF Yayını” Çalışma çeviride “dil” ve “metnin” yerini tartışmayı, dil ve metin inceleme terimlerini tanıtıp çeviri odaklı örneklemelerle çevirinin bu alanlarla ilişkisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çeviri alanından bakarak, başta dilbilim olmak üzere, verimli disiplinlerarası ilişkiler kurmanın ve böylelikle çeviri araştırmalarının yolunu açmanın önemine inanıyorum.” Alev Bulut
2008Basından Örneklerle Çeviride İdeoloji – İdeolojik Çeviri, İstanbul: Multilingual, 144 sayfa

» www.sahafium.com
Bu çalışmada basında haber olarak yer alan yazılı ve sözlü çeviri durumları/ sorunları aracılığıyla çeviri sürecinin ideolojik doğasını ve çevirmen kararlarının kasıtlı ya da kasıtsız ideolojik niteliğini göstermeyi amaçladım. Güncel örnekler seçmemin nedeni hayatın içinde kişiler ve toplumlararası iletişimde önemli bir yer tutsa da önemi yadsınan çeviri olgusunu toplumsal belleğimizdeki yeri ile ele alarak eleştiri ve değerlendirmelerimin yine toplumsal belleğe girmesini sağlamaktı. Neredeyse yalnızca sorun durumlarıyla önümüze gelen çeviri süreçlerini kendi gerçeklikleri içinde irdemek istedim.” Alev Bulut

DOĞAN, Aymil

Aymil Doğan

Hacettepe Üniversitesi
Mütercim Tercümanlık Bölümü
İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
» aymildogan@gmail.com

2009Sözlü Çeviri Çalışmaları ve Uygulamaları,
Ankara: Doktorlar, 193 s.

» www.sahafium.com
Simultane çeviri üzerine uzman akademisyen yazar sözlü çeviri edincini anlatıyor kitapta:
” … bu sevüren, çevirmene kültürlerarası etkileşimde rengarenk deneyimler; araştırmacıya çokdisiplinli ve geniş bir araştırma alanı; eğitmene de özel yöntemleri olan bir eğitim süreci sunar.”

ERUZ, Sâkine

Sakine Eruz

İstanbul Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü
Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
» sakineeruz@gmail.com

2000Çeviride ve Çeviri Eğitiminde Koşut Metinler, 248 s.
(Kitap İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Aynıyat Bölümü’nden temin edilebilir.)
İstanbul: Rektörlük Yayınları
Bu kaynak yazarın doktora çalışmasıdır. Kitapta hukuk metinlerinden yola çıkarak çeviri uygulamalarında koşut metinlerle çalışma yöntemleri anlatılmaktadır. Kitap metin türü, çeviri kuramları ve örnek metinlerden yola çıkarak çeviri uygulamalarına yer vermektedir. Çeviri sürecinde hukuk metninin ve koşut metnin tanımını yapan kitap bütün dillerde hukuk çevirisi derslerinde okutulabilir.
2003Çeviriden Çeviribilime, İstanbul: Multilingual, 333 sayfa (kitap tükenmiştir)

» www.sahafium.com
Çevirinin çeviribilime doğru evrilmesini anlatan kitapta Türkiye’de ve yurtdışında çeviri eğitimine, çeviribilimsel kaynaklara yer verilmektedir.
Kitap Türkiye’de ve dünyada çeviribilimin gelişimini ele almakta ve görgül çalışmalarla ikibinli yılların başlarından yola çıkarak Türkiye’de bu konuda kaynaklara yer vermektedir. Kitabın ekinde 1978 yılından bu yana Türkiye’de yapılan çeviribilimsel toplantıların dökümü yapılmıştır.
2008Akademik Çeviri Eğitimi, İstanbul: Multilingual, 303 sayfa

» www.sahafium.com
Kitapta sosyal bilimlerin bir alt dalı olan çeviribilimin karakteristik özellikleri sorgulanmakta, çevirinin işlevi anlatılmaktadır. Kitabın büyük bir bölümü uygulamaya dayanan çeviri amaçlı metin çözümlemesine ayrılmıştır ve öğrenciye çeviri edinci kazandırma süreci anlatılmaktadır. Çeviri eğitimine yönelik kaynaklar verildikten sonra akademik çeviri eğitimi veren öğrenci profili görgül olarak incelenmiştir.
2010Çokkültürlülük ve Çeviri
Osmanlı Devleti’nde Çeviri Etkinliği ve Çevirmenler

» http://www.kitapyurdu.com/
Çokkültürlüğün izi sürülen kitapta çevirmenler üzerinden bir medeniyet tarihi anlatılmaktadır. Dipnot, yannot ve eklere yer verilen kitapta, Osmanlı döneminde Fransızcaya çevrilen kitapların ve Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar Türkçeye çevrilen yabancı dilde yazın yapıtlarının dökümü yapılmıştır.
Akşit Göktürk

GÖKTÜRK, Akşit (1934-1988)

İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi

1978Çeviri: dillerin dili, İstanbul: Çağdaş YayınlarıÇeviriyi Türkiye’de ilk kez özerk bir bilim dalı ve çeviri eğitimini akademik bir eğitim olarak ele alan Türkiye’de çeviribilime geçiş aşamasının klasik eserlerinden biridir.

ÜLKEN, Hilmi Ziya (1901-1974)

Hilmi Ziya Ülken

Hilmi Ziya Ülken

İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi
Siyasal Bilgiler – Felsefe – Sosyoloji – Tarih – Coğrafya

1997Uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü, İstanbul: Ülken Yayınları

» www.sahafium.com
Üç fakülte mezunu bu çok yönlü bilim adamı felsefe alanında verdiği eserler dışında, bu eserinde çok ayrıntılı bir şekilde çeviri tarihini incelemektedir. Çeviri tarihine yönelik temel eserlerdendir.
Mine Yazıcı

YAZICI, Mine

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çeviribilim Bölümü
İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

2001Çeviribilime Giriş
İstanbul: Emek Matbaacılık

Edebiyat Fakültesi Ayniyattan temin edilebilir.
Bu yapıtta  kuramsal temele olarak dayalı  çeviri eğitimiyle ilgili çok dilli yapıtlar üzerine  betimleyici bir çalışma yapılmış ve çeviribilimsel olarak bu yapıtlar tartışmaya açılmıştır.
2004Çeviri Etkinliği, İstanbul: Multilingual, 256 sayfa

» www.sahafium.com
Türkiye’de  çeviri etkinliği tarihi üzerine bir kitaptır. Ayrıca Çeviri yayınların incelenmesinde nasıl bir yol izleceği konusunda tarihte başlayarak bir araştırma modeli sunulmuştur.
2005Çeviribilimin Temel Kavram ve Kuramları, İstanbul: Multilingual, 224 sayfaKuramsal bir kitap olup, çeviribilimde temel kavram ve kuramlar üzerinde yoğunlaşmıştır. 
2007Yazılı Çeviri Edinci, İstanbul: Multilingual


» www.sahafium.com
Bu yapıtta Çeviri işlemleri ve çeviribilim kuramları arasında bağ kurularak çeviri edinci üzerinde yoğunlaşılmıştır.